Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

belatrix
1530 872b 500
Reposted fromvandalize vandalize viaboli boli
belatrix
3140 31ce 500
Reposted fromciarka ciarka
belatrix
3919 bf08
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viashakeme shakeme
belatrix
3158 561d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viashakeme shakeme
belatrix
belatrix
Reposted frombluuu bluuu
belatrix
Reposted frombluuu bluuu

September 13 2017

belatrix— (two more gifs)
Reposted fromhairinmy hairinmy viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
belatrix
Reposted frombluuu bluuu
belatrix
Reposted frombluuu bluuu
belatrix
Reposted frombluuu bluuu

September 12 2017

belatrix
The Baranton Sisters foot juggling, 1969
Reposted fromvolldost volldost viaedhell edhell

September 11 2017

0194 296c 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapannakies pannakies
belatrix
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viapannakies pannakies
belatrix
2836 2a38 500
Reposted fromLunarr Lunarr viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
belatrix
6309 75d6
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viapannakies pannakies
4638 e7aa 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl