Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2018

belatrix
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viahelenburns helenburns
belatrix
0631 44fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahelenburns helenburns
belatrix
5706 66fd 500
Reposted from4777727772 4777727772
belatrix
Reposted fromzelbekon zelbekon viagrarzynka grarzynka
belatrix
8393 2ce0
Reposted fromEtnigos Etnigos viagrarzynka grarzynka

June 07 2018

belatrix
Reposted fromshakeme shakeme

June 06 2018

belatrix
0762 1081 500
Reposted fromfungi fungi viaedhell edhell
belatrix
5855 5338
what to do with all this love?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viagruetze gruetze

June 04 2018

belatrix
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaciarka ciarka
belatrix
1336 d1ff 500
Reposted from4777727772 4777727772
belatrix
2574 9940 500
Reposted from4777727772 4777727772
belatrix
2576 41ea 500
Reposted from4777727772 4777727772
belatrix
2616 ae52 500
Reposted from4777727772 4777727772
belatrix
2669 3cc8 500
Reposted from4777727772 4777727772
belatrix
belatrix
belatrix
Reposted fromshakeme shakeme
belatrix
Reposted fromshakeme shakeme
belatrix
8999 a092
Reposted fromqb qb viagruetze gruetze
belatrix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl