Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2018

belatrix
9029 0efa
Reposted fromkarahippie karahippie
belatrix
9033 8e8e
Reposted fromkarahippie karahippie
7427 a69e 500
Reposted fromtron tron viagrarzynka grarzynka

October 06 2018

belatrix
8173 8ff4 500
Edward Hopper (1882 - 1967) - House at Dusk (1935, Oil On Canvas, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond,USA)(127 x 92.71 cm)
Reposted fromartfucksme artfucksme viaNoirBlanc NoirBlanc
belatrix
7150 8a66 500
Reposted from4777727772 4777727772
belatrix
7193 2750 500
Reposted from4777727772 4777727772
belatrix
Reposted from4777727772 4777727772
belatrix
7385 ab35 500
Reposted from4777727772 4777727772
belatrix
7176 1d99 500
Reposted frompunisher punisher viagrarzynka grarzynka
belatrix
3705 6214
Reposted fromonlyman onlyman viapredictableannie predictableannie
belatrix
belatrix
6792 7eca 500
belatrix
0989 1906
Reposted fromkrzysk krzysk via4777727772 4777727772
belatrix
5505 8065 500
Reposted frommesoup mesoup viabluejane bluejane
belatrix
2437 9d9a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viabluejane bluejane
belatrix
0418 86da 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabluejane bluejane

October 03 2018

belatrix
6059 97bf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahelenburns helenburns
belatrix
Przyczyną tej niemocy był lęk przed odtrąceniem, przed odruchem niechęci na widok mojej osoby, przed upokarzającym poczuciem odrzucenia - że ją męczę lub drażnię, że jestem dla niej zawadą; i było to tak silne, że wolałem nic nie mieć, ale za to gwarancję, że nie poniosę klęski, niż narażać się na nią, choćbym miał odnieść zwycięstwo.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viaretro-girl retro-girl
belatrix

October 02 2018

belatrix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl